Про кафедру

інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету

Історія та діяльність кафедри

Кафедру створено 1 листопада 2006 року (наказ по університету № 202 осн/д від 30.10.2006).

Історія та діяльність кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненького державного гуманітарного університету.Початковий склад налічував 15 викладачів, з яких 3 кандидати наук – к.т.н. Батишкіна Ю. В., к.п.н. Антонюк М. С., к.т.н. Бабич С. М., Гаврюсєва Т. О., Гнедко Н. М., Громов Д. О., Гульчук В. А., Люлька А. А., Марач І. В., Остапчук Н. О., Павлова Н. С., Полюхович Н. В., Парховнюк Г. О., Шинкарчук Н. В., Шроль Т. С.

З моменту заснування до 2017 р. очільником кафедри була Батишкіна Юлія Валеріївна – кандидат технічних наук, доцент. У 1998 році закінчила факультет математики та інформатики Рівненського державного педагогічного інституту. У 2005 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Вчене звання доцента присвоєно в 2011 році. Щорічно, у період з 2011 р. – 2016 р., була головним координатором Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих»; з 2017 р. – організатор Всеукраїнської науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців «Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень». Нагороджена почесними грамотами Рівненської ОДА, Рівненської обласної ради. Переможець конкурсу «Молодий науковець РДГУ», обласного конкурсу у номінації «Наукова зміна». Нагороджена дипломом «Менеджер науки РДГУ». Пріоритетними напрямками наукових досліджень є розробка прикладного програмного забезпечення та web-застосунків. Під керівництвом Батишкіної Ю. В. написано більше двадцяти бакалаврських та магістерських робіт. Серед них є переможці у конкурсах студентських наукових робіт. Творчий доробок налічує понад 40 наукових та науково-методичних праць.

У січні 2018 р. завідувачем кафедри стає Павлова Наталія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 1995 році Історія та діяльність кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненького державного гуманітарного університету. закінчила факультет математики та інформатики Рівненського державного педагогічного інституту. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидат педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика). Вчене звання доцента присвоєно у 2012 році. Не зупиняється на досягнутому, постійно самовдосконалюється. Так у 2018 році пройшла міжнародне стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) на факультеті математики, фізики та інформатики. За сумлінну працю, вагомі досягнення у навчальній, науковій, виховній роботі неодноразово відзначена почесними грамотами. Нагороджена дипломом «Кращий науковець року». Основними напрямками наукових досліджень є: вибрані питання методики інформатики; сучасні інформаційні технології в освіті. Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.


Історія та діяльність кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненького державного гуманітарного університету.З жовтня 2018 року кафедру очолює Войтович Ігор Станіславович – доктор педагогічних наук, професор. Випускник фізико-технологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету (2000 р.), новатор, основоположник багатьох успішних проектів, серед яких науково-практичні конференції Регіонального (2005 р.), Всеукраїнського (2006 р. – 2007 р.), Міжнародного (2008 р. – 2010 р.) рівня «Наука, освіта, суспільство очима молодих», Всеукраїнського рівня (2007 р. – 2018 р.) «Інформаційні технології в професійній діяльності»; організація та проведення вебінарів для підвищення кваліфікації викладачів ЗВО; електронні навчальні курси на базі платформи дистанційного навчання LMS Moodle. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). У 2013 році захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). У 2015 році присвоєно вчене звання професора. Неодноразово був нагороджений почесними відзнаками Управління освіти і науки Рівненської ОДА, Рівненської обласної ради. Переможець конкурсу «Молодий науковець РДГУ», нагороджений дипломом «Менеджер науки РДГУ». Займається дослідженнями в галузі використання комп’ютерної техніки у викладанні природничих і технічних дисциплін та підготовці фахівців до використання комп’ютерної техніки в професійній діяльності. Під керівництвом проф. Войтовича І. С. кандидатські дисертації успішно захистили доцент кафедри Гнедко Н. М.; Крутова Н. І. – старший викладач кафедри природничоматематичної освіти Рівненського ОІППО; Михасюк К. В. – заступник директора з навчальної роботи Рівненського економікотехнологічного коледжу НУВГП. Автор 3 монографій, понад 150 наукових і навчально-методичних праць.

Склад кафедри сьогодні формують висококваліфіковані працівники РДГУ: проф. Войтович І. С., доц. Антонюк М. С., доц. Батишкіна Ю. В., доц. Бабич С. М., доц. Гнедко Н. М., доц. Музичук К. П., доц. Остапчук Н. О., доц. Павлова Н. С., доц. Петренко С. В., доц. Полюхович Н. В., доц. Шинкарчук Н. В., доц. Шліхта Г. О., доц. Шроль Т. С., ст.в. Гаврюсєва Т. О., ст.в. Гульчук В. А.,в. Ляшук Т. Г., в. Шидловський А. І., ст.лаб. Литвак Л. П. Наукова робота виконується у напрямках: Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності засобами ІКТ (науковий керівник: к.т.н., доц. Батишкіна Ю. В.); Удосконалення підготовки майбутніх педагогів до використання інформаційнокомунікаційних технологій в професійній діяльності (№ 0115U004523) (науковий керівник: д.п.н., проф. Войтович І. С.).

Творчий доробок кафедри складає – 5 монографій, понад 20 навчальних та навчально-методичних посібників, понад 250 наукових публікацій, серед яких є такі, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection.

Студентські наукові гуртки кафедри: 

  • «Інноваційні інструменти навчання» - керівник доц. Музичук К.П.
  • «Цифрові комунікації в глобальному просторі» - керівник доц. Остапчук Н.О.
  • «Сучасні проблеми шкільної інформатики» - керівник доц. Павлова Н.С.
  • «Інформаційні системи і технології в управлінні організаціями та освітніми закладами» - керівник доц. Шліхта Г.О.
  • Історичні аспекти розвитку інформатики» - керівник доц. Антонюк М.С.
  • «Використання FlexSim Software Products в професійній діяльності» - керівник доц. Гнедко Н.М.
  • «Комп’ютерна техніка і основи Інтернету речей» - керівник доц. Шинкарчук Н.В.
  • «Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи» - керівник доц. Бабич С.М.

Контактна інформація

33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31,
каб. 306

  • dummy kiktmvi@rshu.edu.ua

На правах реклами

Search